ساخت سردخانه شرکت آوا پروتئین پایتخت

بزرگترین پروژه ی اجرا شده توسط شرکت گسترش برودت زاگرس با ساخت 46 عدد کندانسینگ یونیت .