تونل انجماد شیراز

ساخت سردخانه

استفاده از اواپراتور های سقفی در فضاهای با محدودیت عرضی