پروژه شرکت دارویی دلتا درمان پارت ۸عدد سردخانه
پروژه شرکت دارویی دلتا درمان پارت
پروژه سردخانه نگهداری کنسانتره شرکت پپسی
سردخانه نگهداری کنسانتره شرکت پپسی
پروژه سردخانه بستنی کرمانشاه
پروژه ۷۰۰۰تنی نگهداری میوه رباط کریم
پروژه ۷۰۰۰تنی رباط کریم
سردخانه 5000 تنی ظفر در باقر شهر تهران
سردخانه ۵۰۰۰تنی ظفر واقع در باقرشهر
پروژه آلایش گوشت قزوین
تونل انجماد ۳ مداره شرکت نان سحر
تونل انجماد دو مداره نان سحر
ساخت سردخانه
ساخت سردخانه 5000 تنی باقرشهر