دسته: سردخانه میوه
احداث سردخانه محصولات کشاورزی
احداث سردخانه محصولات کشاورزی

در کشور ما و سایر کشورهای در حال توسعه که ممکن است کمبود برخی از مواد غذایی نسبت به تقاضا حس شود لازم است تا جای ممکن از فساد و خرابی مواد کشاورزی جلوگیری شود. این جاست که لزوم استفاده از سردخانه میوه و محصولات کشاورزی بیشتر احساس می شود.

نوشته شده در تاریخ : 26 آوریل 2021
سردخانه میوه
نوشته شده در تاریخ : 15 ژوئن 2020