ساخت سردخانه میوه

مقدمه

میوه آلو داراي رقمهاي بسيار است از بين رقمهائي كه در ايران برای سردخانه میوه بدست مي‏آيد بيش از همه رقم معروف به زردآلو ميباشد كه دوام نسبي آن براي مصرف تازه نيز بيشتر است . رقمهاي ديگري به رنگهاي سياه – بنفش نيز بدست مي‏آيد كه دوام نسبي آنها كمتر است بطور كلي نگهداري در سردخانه میوه رقمهاي گوناگون كه در زمانهاي مختلف رسيده و به بازار عرضه مي‏گردد زياد مورد نظر نيست و بجز نوع معروف به زردآلو ساير ارقام نسبت به حمل و نقل بسيار حساس هستند آنچه كه در اين استاندارد ذكر ميشود در دو مورد قابل استفاده است .
– در مورد كارخانجاتي كه كمپوت و مربا توليد ميكنند برحسب ضرورت و محدوديت امكانات توليد ناگزير از نگهداري در سردخانه میوه اين محصول براي مدت كوتاه ميباشند .
– در مواردي كه ميوه قابل برداشت بيش از قدرت جذب بازار است كه در اين صورت نيز با بكار بردن اين استاندارد ميتوان محصول را به تدريج به بازار عرضه نمود .
گوجه در كشور ما بيشتر به شكل نارس مورد مصرف است و دوام رسيده آن نيز بسيار كم است بهر حال مدت نگاهداري آلو و گوجه هر دو كوتاه است .
1 ـ هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد ارائه نحوه چيدن , بسته‏بندي , حمل و نقل و نگاهداري آلو و گوجه ميباشد .
2 ـ شرايط چيدن و درجه‏بندي
2 ـ 1 ـ آلو گوجه براي نگهداري بايد زماني از درخت چيده شود كه داراي مواد جامد بيشتر باشد با وجوديكه چنين عملي ممكن است برداشت محصول را بيش از حد به تاخير اندازد ميوه با بالاترين محتوي مواد جامد طولاني‏ترين عمر نگاهداري را دارا ميباشد .
2 ـ 2 ـ ميوه چيده شده با دقت درجه‏ بندي شود و ميوه‏هاي آفت زده , فاسد و آسيب ديده قبل از بسته ‏بندي جدا شوند .
3 ـ بسته ‏بندي
3 ـ 1 ـ آلو و گوجه را ميتوان در كيسه‏هاي پلاستيكي مجاز كه داراي سوراخ‏هاي ريز باشند بسته‏بندي كرد هر گاه در جعبه بسته‏بندي شود جعبه بايد تهويه باشد .
4 ـ پائين آوردن درجه حرارت
آلو و گوجه كه در نظر ست نگاهداري شود بايد در اسرع وقت پس از چيدن سرد شود و درجه آن به صفر تا 1+ درجه سانتيگراد پائين آورده شود انجام اين كار در حين حمل و نقل نيز ممكن خواهد بود .
5 ـ درجه حرارت نگاهداري
درجه حرارت نگاهداري آلو و گوجه منهاي ½ درجه تا باضافه 1 درجه سانتيگراد است و رعايت درجه حرارت يك نواخت در تمام قسمتهاي محل نگاهداري نهايت اهميت را دارد .
6 ـ رطوبت نسبي
رطوبت نسبي براي آلو و گوجه 85 تا 90 درصد است در درجات صفر و 1 درجه رطوبت نسبي 95 درصد ميباشد .
7 ـ مدت نگاهداري
مدت نگاهداري گوجه بين دو تا سه هفته است در مورد آلو مدت نگاهداري براي ارقام مشابه در اقليم‏هاي گوناگون و حتي در تغييرات سال به سال آب و هوا در همان محل يكسان نخواهد بود بطوريكه رقم معروف به آلو زرد تا دو ماه نگاهداري شده ليكن مواردي نيز بوده است كه اين رقم در همان محل تا يك ماه هم قابل نگهداري نبوده است بهرحال رقمهاي مختلف در شرايط مطلوب از 2 تا 8 هفته دوام خواهد داشت .